قارچ ها

  
ویژگی های عمومی قارچها:
 1- قارچها دارای برخی ویژگی های گیاهی و برخی ویژگی های جانوری هستند.
 2- برخی تک سلولی(مخمرها) ولی اغلب پرسلولی اند.
 3- پیکر اشکال پرسلولی از هیف(نخینه) تشکیل شده است. اجتماع نخینه ها را میسلیوم میگویند.
 4- دارای دیواره ی سلولی که بیشتر از جنس کیتین(پلی ساکارید سخت) می باشند.
 5- اغلب سلول های چند هسته ای (سنوسیتیک) دارند.
 7- فاقد رنگیزه های فتوسنتزی و هتروتروف هستند.
 8- در اغلب قارچها بویژه قارچهای چتری میتوز هسته ای وجود دارد. یعنی پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ میشود.
 9-
زیستگاههای مختلفی دارند. آب ، خاک ، هوا ، پیکر جانداران زنده و مرده از این موارد است.
 10- دارای تولید مثل جنسی - چرخه ی هاپلوئیدی - و غیر جنسی - بیشتر هاگزایی - هستند.


  
رده بندی قارچ ها

  
زیگومیست ها: قارچهای پست که نخینه فاقد دیواره ی عرضی و سلولها چند هسته ای اند. اغلب تولید مثل غیر جنسی دارند.
 چرخه زندگی : کپک سیاه نان (ریزوپوس استولونیفر) مثال معروف این قارچهاست ؛ اسپورانژ(هاگدان) و نخینه های در هم بافته دیده میشوند.این قارچ ناجور ریسه است. هنگامی که دو نوع ریسه(+) و (-) کنار یکدیگر قرار میگیرند، تولید مثل جنسی رخ می دهد. از هر یک از ریسه ها انشعابات کوتاهی به سمت یکدیگر رشد می کند.انتهای هر یک متورم شده و بوسیله ی دیواره ی عرضی از بقیه ی هیف رویشی جدا میشوند این بخش های متورم (گامتانژ) پس از تغییراتی یه هم متصل شده و در محل تماس ، دیواره ها از بین رفته و ساختار واحدی تشکیل میشود و درون آن هسته ی دیپلوئید تشکیل می شود. با ضخیم شدن دیواره ، زیگوسپورانژبوجود می آید . زیگوسپورانژ دیواره ی ضخیمی دارد که مقاوم به شرایط نامساعد است . در شرایط مناسب با انجام میوز هاگ جنسی تشکیل داده و هاگها می رویند.از رویش هاگها مجددا نخینه ها تشکیل میشوند.


  آسکومیست ها: به غیر از مخمر ها(بوزک ها) که نک سلولی هستند ، پیکر سایر آسکومیستها از هیف تشکیل شده است . نخینه ها دارای دیواره ی عرضی است و هر دو نوع تولید مثل را دارند.
 - چرخه زندگی مخمر ها : مثال معروف ، مخمر نان (
Saccharomyces cerevisiae) که برای تهیه نان و شیرینی استفاده میشود. این مخمر دارای آنزیم زیماز است که گلوکز را به الکل اتیلیک (اتانل) تبدیل میکند.
 
C6H12O6------------>>C2H5OH + CO2
 -
تولید مثل غیر جنسی آن جوانه زدن است و در تولید مثل جنسی دو نوع (+) و (-) در کنار هم قرار گرفته و در هم ادغام میشوند و پس از ادغام سیتوپلاسم و هسته ها یاخته ی تخم تشکیل میشود. این یاخته با جوانه زدن رشد و تکثیر می یابد. تخم می تواند به منزله ی آسک عمل کند و با انجام میوز هاگ(آسکوسپور)تولید کند. هاگها نیز با جوانه زدن تکثیر می یابند و مجددا می توانند با هم ادغام شوند. این روند در چرخه ی زندگی مخمر بطور مداوم تکرار میشود.سایر مخمر های معروف ؛ کاندیداآلبیکنز(عامل برفک دهان) و مخمر آبجو.
 
   * چرخه زندگی سایر آسکومیست ها :
     - تولید مثل غیر جنسی آسکومیستها با تولید هاگ در نوک نخینه های تخصص یافته می باشد که با پراکنش هاگها و رشد آنها میسلیوم های جدیدی تشکیل میشوند.
     - در تولید مثل جنسی دو نخینه متفاوت از نظر آمیزشی (+) و (-) کنار یکدیگر قرار میگیرند ، با ادغام آنها هسته های هاپلوئید از یک قارچ به قارچ دیگر فرستاده میشوند.
     - هسته های دو قارچ کنار هم قرار می گیرند ولی ادغام نمیشوند.
     - از رویش نخینه ها ، آسکوکارپ (اندام فنجانی شکل) تشکیل میشود.
     - در داخل آسکوکارپ برخی هسته های جفت شده ادغام میشوند و زیگوت دیپلوئید تشکیل میشود.
     - زیگوت با انجام میوز ، چهار هسته ی هاپلوئید پدید می آورد.
     - هریک از چهار هسته با انجام میتوز تقسیم شده و هشت هسته ی هاپلوئید تشکیل میدهند.
     - هر هسته تبدیل به هاگ میشود(آسکوسپور) که درون کیسه ای بنام آسک قرار میگیرند.
     - هاگها پس از رسیدن از آسک آزاد میشوند و رویش می کنند.
 توجه : هاگهای داخل یک آسک حاصل از یک تقسیم میوزند و بطور معمول دو نوع اند.
 نکته : گروهی از آسکومیستها که فاقد تولید مثل جنسی هستند یعنی فقط تولید مثل غیر جنسی دارند قارچ های ناقص (دئوترومیست) گفته میشوند. پنیسیلیوم ، آسپرژیلوس ، و قارچ لای انگشتان پا از این گروهند.
 سایر آسکومیست های معروف : کپک سبز نان(نوروسپورا کراسا) ، دنبلان(قارچ خوراکی) ، قارچ فنجانی و کیتومیوم(سلولزخوار).

 
بازیدیومیستها
     این گروه قارچ ها اغلب دارای چتر و ماکروسکوبی هستند. چتر دارای ریزوئید ، ساقک و کلاهک است. نخینه ها دارای دیواره ی عرضی و مثالهای معروف قارچ ژله ای ، قارچ صدفی ، قارچ زین اسبی ، قارچ سم اسبی ، قارچ سمی آمانیتا ، زنگها و سیاهک ها که انگل غلات هستند. اکثر این قارچ ها تولید مثل جنسی دارند و تولید مثل غیر جنسی نادر است ولی در زنگها و سیاهکها بیشتر تولید مثل غیر جنسی است.
   چرخه زندگی:
 - در شکاف های زیر کلاهک تیغه های متعددی تشکیل میشوند. این شکاف ها دارای ساختار های گرزمانند به نام بازیدی هستند.
 - درون هر بازیدی دو هسته ی هاپلوئید وجود دارد که پس از ادغام با یکدیگر ، هسته دیپلوئید تش����یل میشود.
- هسته ی دیپلوئید در حکم تخم تقسیم میوز انجام داده و چهار هاگ هاپلوئید را بوجود می آورد. هاگها در نوک بازیدی تشکیل میشوند.
 - هر هاگ پس از رویش نخینه های هاپلوئید تشکیل می دهد.
 - با ادغام دو نخینه ی متفاوت (+) و (-) ، چتر تشکیل میشود
 
توجه
: هاگهای روی هربازیدی حاصل از یک تقسیم میوزند و بطور معمول دو نوعند.
 
 
 
 
سیستم جستجو
 

 
ارسال مطلب برای سایت همراه با حقوق
 
سایت های مرتبط
مجتمع فنی و حرفه ای کانون رایانه اندیشه
سایت تیم تراکتور سازی تبریز
وبلاگ تخصصی رشته حسابداری
عرفان اسلامی و آموزش هیپنوتیزم
 
آمار گیر
 
ایمیل های سایت
havestin@live.com
 
تغییر زبان صفحه
 
آخرین زمان بروز رسانی صفحه
شنبه, 25 ارديبهشت, 1389
 
کتابخانه   |   انتخاب موضوعی   |   انتخاب براساس نام کتاب   |   انتخاب براساس نویسنده کتاب

Questions or comments about the web site? Email the Webmaster.
Copyright  2010